On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Sbírka listin vám umožní nahlédnout firmám pod pokličku

11.10.2016
Sbírka listin shromažďuje veškeré klíčové dokumenty, včetně finančních výkazů, o právnických osobách (obchodní korporace, spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšné společnosti) v České republice. Provozuje ji Ministerstvo spravedlnosti ČR coby součást Veřejného rejstříku přístupného on-line, na adrese or.justice.cz. Najdete zde klíčové informace o hospodaření jednotlivých subjektů, průběhu valných hromad a často i celou řadu dalších cenných detailů.

Co to je Sbírka listin

Sbírku listin provozuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Je součástí Veřejného rejstříku přístupného na adrese or.justice.cz. Legislativní rámec dává Sbírce listin zákon 304/2013 Sb., nicméně Sbírka listin fungovala a byla přístupná on-line již dříve (od roku 2007), v rámci Obchodního rejstříku. V kontextu zemí Evropské unie je Sbírka listin unikátní. V málokteré zemi jsou informace o hospodaření všech právnických osob zdarma a volně přístupné veřejnosti. Ne všechny dokumenty ze Sbírky listin však byly zdigitalizovány. Týká se to zejména historických dokumentů z 90. let minulého století. Papírové verze dokumentů si lze nicméně kdykoliv vyžádat na místně příslušném rejstříkovém soudu. Informaci o tom, který rejstříkový soud to je, najdete v části „Spisová značka“ ve Veřejném rejstříku. Řada subjektů také neplní svoji zákonnou povinnost zveřejňovat příslušné dokumenty ve Sbírce listin (viz níže).

Co všechno se zakládá do Sbírky listin

Povinnost zakládat dokumenty do Sbírky listin ukládá právnickým osobám zákon 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob v § 72. Detailní výčet dokumentů, které se do Sbírky ukládají, je uveden v § 66 tohoto zákona. Jedná se zejména o:
 • Zakladatelské dokumenty – zde se dozvíte základní informace o společnosti i kdo a jakým způsobem společnost zastupuje
 • Rozhodnutí o změnách ve statutárních orgánech společnosti
 • Finanční závěrky a výroční zprávy, včetně zpráv od auditorů – zde najdete informace z Výkazu zisku a ztráty a Rozvahu společnosti ke konci hospodářského roku. Často je možné zde najít i velmi podrobné informace o dění ve společnosti, struktuře jejích výrobků, jejích plánech do budoucna, struktuře financování apod.
 • Znalecké posudky na ocenění nepeněžitých vkladů – ty jsou důležité zejména proto, že je jimi spoluvytvářeno základní jmění společnosti
 • Dokumenty související s projekty přeměn, sloučení a rozdělení podniků
 • Rozhodnutí soudu týkající se insolvenčních řízení – podrobnější informace pak zpřístupňuje Insolvenční rejstřík
 • Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
 • Různá rozhodnutí valné hromady právnické osoby

K čemu jsou vám údaje ze Sbírky listin a jak se k nim dostat

K údajům ve Sbírce listin se dostanete jednoduše tak, že vyhledáte ve Veřejném rejstříku na adrese or.justice.cz příslušný subjekt. Po jeho vyhledání najdete vedle odkazů „Výpis platných“ a „Úplný výpis“ také prolink do Sbírky listin. Údaje ze Sbírky listin mohou ocenit zejména:
 • budoucí zaměstnanci – ve výročních zprávách zejména větších společností lze najít hodně informací o různých vzdělávacích programech, zaměstnaneckých benefitech i atmosféře na jednotlivých odděleních,
 • obchodní partneři – z finančních výkazů lze zjistit, jak si na tom stojí společnost s maržemi, dluhovým zatížením apod. U firem podléhajících auditu lze často nalézt nezávislý pohled auditora např. na schopnost společnosti v budoucnu dostát svým závazkům,
 • konkurenti – finanční výkazy konkurence jsou cenným zdrojem pro benchmarking např. co se obratu zásob či ukazatelů návratnosti týče,
 • budoucí akcionáři/vlastníci – informace zveřejňované ve Sbírce listin, zejména výroční zprávy, finanční výkazy a zprávy auditorů mohou být důležitým vodítkem při prvotních úvahách o koupi obchodního podílu či akvizici společnosti,
 • zákazníci – Sbírka listin dokáže poskytnout detailnější pohled na dění uvnitř společnosti i na její dluhové zatížení, historický vývoj tržeb apod. Zejména při udělování větších zakázek si může zákazník udělat snadný přehled o tom, jak velký podíl tržeb bude jeho zakázka představovat a často i o tom, kolik má firma zhruba zaměstnanců (z velikosti osobních nákladů ve Výkazu zisku a ztráty).

Jak se listiny do Sbírky vkládají

Existují celkem čtyři způsoby, jak vložit příslušné dokumenty vyjmenované v §66 zákona 304/2013 Sb. Ministerstvo spravedlnosti je přitom při vkládání listin velice flexibilní. Povinné subjekty mohou zvolit mezi: Za neuložení listiny do Sbírky listin existují i sankce. Rejstříkový soud může subjektu, který nedodržel svou zákonnou povinnost pokutu až do výše 100 000 Kč. Za opakované porušení může soud dokonce rozhodnout o zrušení zapsané osoby s likvidací.
Ještě ani nestačila vypršet lhůta pro implementaci nové evropské směrnice NIS o síťové bezpečnosti a Evropou letos otřásly hned dvě vlny rozsáhlých kybernetických útoků, které zasáhly i kritickou informační infrastrukturu v celé řadě států. Oba měl na svědomí tzv. ransomware. O co jde a jak se proti němu bránit? Co to je ransomware Název ransomware pochází […]
Kybernetické útoky nedávno paralyzovaly britské zdravotnictví i celou řadu španělských podniků. Také Česko má s nimi neblahé zkušenosti. V minulosti se útočníci dostali třeba k e-mailům ministerstva zahraničních věcí či samotného premiéra. Jak si Česko stojí v oblasti kybernetické bezpečnosti, jsme se zeptali bezpečnostního analytika a prorektora vysoké školy CEVRO Institut Tomáše Pojara. Jak si podle vás stojí Česká […]
Průmysl 4.0 je novodobý fenomén, který přinese razantní změny ve fungování výrobních podniků. Ty jsou pro českou ekonomiku velice důležité. Elektronizace a automatizace mají proměnit kompletní plánování, řízení i každodenní chod výroby. Co to ale bude znamenat pro Česko a proč je pro Průmysl 4.0 klíčový fungující eGovernment? Co to je Průmysl 4.0 Průmysl 4.0, […]