On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Renata Golasíková: Recepty na léky budou mít pacienti v mobilu

08.02.2017
Od 1. 1. 2018 budou všechny recepty na léky vystavované v České republice výlučně elektronické. Aby to bylo vůbec možné, vzniká nyní zcela nový systém pro správu a vystavování elektronických receptů, který bude propojený kupříkladu s mobilní aplikací pro pacienty i lékaře. Celý projekt má na starosti Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), kde ho vede Renata Golasíková. Ta nám také prozradila, jak bude eRecept vlastně vypadat.

Jak to v současné době vypadá s elektronickým receptem?
V současné době již řešení pro vystavování elektronických receptů existuje a jeho využití rychle narůstá, měsíčně se jich vystaví více než 200 tisíc. V celkovém počtu vystavených receptů jsou však ty elektronické zatím jen kapkou v moři. Jedinou výjimku představují individuálně připravované léčivé přípravky s obsahem konopí pro léčivé použití, u kterých je předepsání a výdej na eRecept jedinou možností, jak je získat. U konopí pro léčebné použití je totiž zákonem stanoveno maximální množství, které může pacient v lékárně v jednom měsíci obdržet. Hlídání množstevního omezení je jedna z funkcionalit, které eRecept má. U všech ostatních léčivých přípravků je zatím přípustné používat i papírové verze receptů.

Bude se nějak nový eRecept lišit od toho současného?
Momentálně je v provozu takzvané náhradní řešení. To bylo zprovozněno ve dvou etapách, v březnu a květnu 2016. U řešení provozovaného do té doby byl v prosinci 2015 na základě předběžných opatření Městského soudu v Praze pozastaven provoz některých informačních systémů včetně eReceptu. Soud toto nařízení následně zrušil, ale my jsme se k původnímu systému už nevrátili. Nebyla u něj nasmlouvaná podpora a nechtěli jsme se opět dostat do patové situace. Nové řešení bude poskytovat mnohem širší možnosti, a to jak pro pacienty, tak pro lékaře a lékárníky. Věnujeme také enormní úsilí tomu, aby bylo uživatelsky přívětivé. Nový systém bude v mnoha věcech inovativní a uživatelsky mnohem přívětivější.

Co konkrétního přinese nový eRecept pacientům?
Pacient už nebude potřebovat k vydání léků žádný papírový doklad, byť si bude moci od lékaře vyžádat papírovou průvodku eReceptu. Plně mu postačí identifikátor receptu, jejž obdrží například e-mailem nebo prostřednictvím SMS, podle toho, kterou možnost si sám zvolí. K dispozici bude mít také evidenci všech receptů, které mu byly vystaveny, tedy jakýsi lékový záznam, a to buď prostřednictvím libovolného CzechPOINTu za poplatek, zdarma na Portálu veřejné správy (při přihlášení přes datovou schránku), nebo v mobilní aplikaci, kam se bude přihlašovat svojí elektronickou identitou. Státní elektronická identita by měla být funkční v prvním čtvrtletí roku 2017, zajišťuje ji MV ČR.

Další výrazné zefektivnění se bude týkat receptů na léky, které vyžadují schválení od revizního lékaře zdravotní pojišťovny. Dříve si ho musel pacient zajišťovat sám, s eReceptem proběhne vše plně automaticky. Jakmile zdravotní pojišťovna schválí úhradu vydávaného léku příslušnému pacientovi, bude o tom jeho ošetřující lékař informován a bude mu moci eRecept vystavit, aniž by musel nemocného znovu posílat do ordinace.

Klíčové zlepšení však v budoucnu zaznamenají pacienti, kteří se ocitnou v péči zdravotnické záchranné služby. Lékař v sanitce totiž bude mít přístup k jejich lékovému záznamu, a bude tudíž vědět, co všechno pacient bere za léky, a to i tehdy, když pacient bude například v bezvědomí. To výrazným způsobem zefektivní urgentní lékařské zásahy.

Co přinese nový eRecept lékařům?
Pro lékaře se toho po provozní stránce příliš nezmění. Budou moci vystavovat eRecepty třemi způsoby – buďto přímo ze svého systému, který používají pro evidenci pacientů (jako doposud), nebo prostřednictvím webového rozhraní eReceptu, nebo přímo z mobilní aplikace, již budou mít ve svém mobilu či tabletu. Usilujeme také o to, aby eRecept mohli lékaři vystavovat i na cestách či při návštěvách u svých pacientů, tedy mimo ordinaci.

Velkou výhodou a přidanou hodnotou pro lékaře bude fakt, že nově získají možnost zjistit, zda a kdy si pacient léky vyzvedl. Stejně tak budou mít možnost být v kontaktu s příslušným lékárníkem, který léky vydal. Lékárník bude moci při výdeji léků prostřednictvím eReceptu uvést jakoukoliv poznámku, o které bude lékař informován. Stejně tak lékař zjistí, že lékárník z nějakého důvodu pacientovi nevydal konkrétní lék uvedený na receptu, ale nějaké generikum, tedy jiný lék se stejnou účinnou látkou. Lékárník bude moci lékaře informovat také v případě, kdy pacient vydání léku odmítne, třeba kvůli vysokému doplatku.

Co přinese nový eRecept lékárníkům?
Lékárníci budou mít absolutní jistotu, že je recept pravý. Nový eRecept de facto vylučuje možnost padělání, ke kterému u papírových receptů v současnosti může docházet. Vydávání léků se také výrazně zefektivní. Nebude již třeba z papírového receptu složitě identifikovat, co je na něm napsáno, je-li vypsán ručně, ale postačí načíst identifikátor eReceptu (čárový či později QR kód, případně ručně zadaný alfanumerický identifikátor). To zjednoduší zejména vydávání léků u receptů s opakovaným výdejem, které pacienti často schraňují řadu týdnů, čemuž pak odpovídá i kvalita receptu ve smyslu jeho čitelnosti.

Jak se eRecept integruje do ostatních služeb eGovernmentu?
Celý systém od začátku stavíme jako otevřený a modulární. V současné době bude eRecept propojen s celkem pěti různými systémy státní správy. Jedním z nich má být i Informační systém základních registrů (ISZR), který bude ztotožňovat pacienta, aby bylo zajištěno jednoznačné přiřazení eReceptu ke konkrétní osobě. Veškerá komunikace se základními registry je zajišťována přes Agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO), který zajišťuje maximální bezpečnost dat o dané osobě a prakticky nulovou možnost jejich slučování či zneužití. Jednoznačné přiřazení eReceptu konkrétní osobě zaručí, že ve výpisu vystavených a vydaných eReceptů bude mít každý pouze a jedině ty „své“ a nebude možné, aby došlo k zobrazení „cizích“. Dále je to potřeba kvůli tomu, aby bylo možné pacientovi vystavit recept na libovolný typ léku, včetně léčivých přípravků vydávaných v režimu „s omezením“. Současná regulace totiž limituje například celkový objem individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití či přípravků s obsahem pseudoefedrinu, které jsou danému pacientovi v daném časovém rozmezí vydány.

Jednoznačné přiřazení eReceptu ke konkrétní fyzické osobě pomůže také lékařům, kteří vystavují recept mimo ordinaci. Do budoucna bude klíčové i k zamezení duplicit, tedy k tomu, aby si pacient nenechal lék se stejnou účinnou látkou předepsat od více lékařů a nedocházelo tak k předávkování. Další možností je zamezení lékovým interakcím, tedy situacím, kdy pacient současně užívá léčivé přípravky, jejichž vzájemné působení není žádoucí. V praxi se totiž často stává, že pacienti lékaře neinformují o všech lécích, které aktuálně užívají, protože na některé z nich třeba zapomenou. To pak může mít výrazně negativní vliv na jejich zdravotní stav a může to značně zkomplikovat léčbu. Tyto pokročilé funkce duplicit a interakcí však zatím není možné zpřístupnit, protože narážejí na chybějící legislativu a v případě interakcí také na chybějící registr interakcí, který bude potřeba vybudovat v úzké odborné spolupráci s lékaři a lékárníky.

Bude vlastně možné získat eRecept i bez ověření identity?
Ano, bude. Ostatně například v případě cizinců bez trvalého pobytu v ČR je to nezbytné. Nebude však přirozeně možné vydávat eRecepty na léčivé přípravky vydávané „s omezením“. Rozhodnutí o vystavení eReceptu pacientovi s chybějícími (u cizinců) či neplatnými identifikačními údaji je vždy na konkrétním lékaři. Že osobní údaje pacienta nejsou platné, ho informuje sám systém při vystavování eReceptu, který žádá Registr obyvatel o potvrzení existence jediné osoby s danou kombinací osobních údajů (např. jméno, příjmení a datum narození). Záměrně již nepočítáme se zadáváním rodného čísla, protože od něj se v budoucnu plánuje upustit.

Kdo všechno bude mít přístup k lékovému záznamu pacienta?
V tuto chvíli výlučně sám pacient a v zákonem popsaných případech také lékař zdravotnické záchranné služby. Nikdo jiný, tedy ani SÚKL, ÚZIS, Ministerstvo zdravotnictví, ani sám ošetřující lékař pacienta nebude mít k těmto záznamům přístup. Každý lékař prozatím uvidí jen ty eRecepty, které sám vystavil. Právě v případě ošetřujících a praktických lékařů se však diskutuje o možnosti legislativních změn, aby měli přístup ke kompletním lékovým záznamům svých pacientů.

Na které další systémy by se eRecept v budoucnu mohl napojit a co by mohl do budoucna umět?
Existuje hned několik systémů státní správy, které nejsou zatím zcela zprovozněny, ale do budoucna počítáme s tím, že s nimi eRecept bude komunikovat. Jako příklad je možné uvést Národní registr zdravotních pracovníků či již zmíněné budoucí registry zmocněnců a interakcí. Vše je popsáno přímo v záměru eReceptu, který schválil odbor hlavního architekta eGovernmentu na MV ČR. Celý systém stavíme také tak, aby byl schopen pružně reagovat i na všechny legislativní změny. Už nyní počítáme s tím, že by mělo být do budoucna možné vystavit například jeden eRecept na více léčivých přípravků než dva (zatím to ze zákona možné není). Technicky to není problém. Jakmile bude schválena příslušná legislativa, pouze odstraníme ze systému toto omezení.

Jaký je harmonogram uvedení nového eReceptu?
V září 2017 budeme mít k dispozici produkční prostředí, v němž zahájíme tříměsíční pilotní provoz, ve kterém se již do informačního systému eRecept budou moci registrovat všechna zdravotnická zařízení a lékárny. 16. listopadu 2017 je pak naplánována cílová akceptace systému. To je také datum, odkdy by měl nový eRecept naplno fungovat. Od 1. ledna 2018 již nebude možné pacientům předepisovat léky jinak než prostřednictvím eReceptu (vyjma výjimečných situací, které upraví příslušná vyhláška).

Renata Golasíková pracuje od roku 2015 jako vedoucí oddělení ERP ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Vystudovala Fakultu chemicko-inženýrskou na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V SÚKL má na starosti projekt eReceptu. V minulosti se podílela na mnoha projektech ve státním sektoru a ve veřejné správě. Kromě jiných lze jmenovat projekt Sčítání lidu, domů a bytů 2011 nebo zajišťování provozu, bezpečnosti, modernizace a rozvoje základních registrů.

Ještě ani nestačila vypršet lhůta pro implementaci nové evropské směrnice NIS o síťové bezpečnosti a Evropou letos otřásly hned dvě vlny rozsáhlých kybernetických útoků, které zasáhly i kritickou informační infrastrukturu v celé řadě států. Oba měl na svědomí tzv. ransomware. O co jde a jak se proti němu bránit? Co to je ransomware Název ransomware pochází […]
Kybernetické útoky nedávno paralyzovaly britské zdravotnictví i celou řadu španělských podniků. Také Česko má s nimi neblahé zkušenosti. V minulosti se útočníci dostali třeba k e-mailům ministerstva zahraničních věcí či samotného premiéra. Jak si Česko stojí v oblasti kybernetické bezpečnosti, jsme se zeptali bezpečnostního analytika a prorektora vysoké školy CEVRO Institut Tomáše Pojara. Jak si podle vás stojí Česká […]
Průmysl 4.0 je novodobý fenomén, který přinese razantní změny ve fungování výrobních podniků. Ty jsou pro českou ekonomiku velice důležité. Elektronizace a automatizace mají proměnit kompletní plánování, řízení i každodenní chod výroby. Co to ale bude znamenat pro Česko a proč je pro Průmysl 4.0 klíčový fungující eGovernment? Co to je Průmysl 4.0 Průmysl 4.0, […]