On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Registr smluv přichází, smlouvy se státem budou veřejné

14.09.2016

K čemu je Registr smluv a kde ho najdete

Registr smluv je informačním systémem zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb. Do ostrého provozu byl uveden 1. 7. 2016 a za jeho provoz zodpovídá Ministerstvo vnitra ČR.

Registr smluv je dostupný na adrese smlouvy.gov.cz. Na titulní straně jsou zobrazeny nejnovější smlouvy. Mezi smlouvami lze vyhledávat podle libovolného textového řetězce, a to prostřednictvím vyhledávacího pole v pravém horním rohu. Registr nabízí i velice detailní vyhledávání, avšak přístup k němu je v tuto chvíli poměrně obtížně viditelný. Je třeba kliknout na ikonu lupy u libovolné publikující smluvní strany u nejnovějších smluv. Pak je k dispozici celkem 26 parametrů vyhledávání, včetně např. IČO smluvní strany, data, finančně vyjádřené hodnoty či podepisující osoby.

Kdo musí zveřejňovat smlouvy v Registru smluv

Všechny nově uzavřené smlouvy s plněním nad 50 000 Kč bez DPH, kromě výjimek uvedený níže, musí publikovat v Registru smluv následující subjekty:

 • Česká republika – orgány státní správy
 • územní samosprávné celky, včetně městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst nebo městských částí hlavního města Prahy
 • státní příspěvkové organizace
 • státní fondy
 • veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy
 • dobrovolné svazky obcí
 • regionální rady regionu soudržnosti
 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • ústavy založené státem nebo územními samosprávnými celky
 • obecně prospěšné společnosti založené státem nebo územními samosprávnými celky
 • státní podniky nebo národní podniky
 • zdravotní pojišťovny
 • Český rozhlas
 • Česká televize
 • právnické osoby, v nichž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby

Jaké jsou zákonné výjimky

V zákoně existuje velké množství výjimek, kdy se publikování smlouvy v Registru smluv nevyžaduje. Obecně vzato jsou to ty smlouvy, které nelze poskytnout při postupu dle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Výjimky z povinnosti uveřejnění upravuje §3 zákona 340/2015 Sb. <\p>

Povinnost uveřejnit smlouvu prostřednictvím Registru smluv se nevztahuje na:

 1. smlouvu vzniklou v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti; to neplatí, jde-li o převod vlastnického práva osoby uvedené v § 2 odst. 1 k hmotné nemovité věci
 2. technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet
 3. smlouvu, která se týká činnosti zpravodajských služeb a Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo činnosti orgánů činných v trestním řízení při předcházení trestné činnosti, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činů nebo zajišťování bezpečnosti nebo obrany České republiky
 4. smlouvu, jejíž plnění je prováděno převážně mimo území České republiky
 5. smlouvu uzavřenou adhezním způsobem, jejíž smluvní stranou je právnická osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. e) (veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola), k) (státní podnik nebo národní podnik), l) (zdravotní pojišťovna) nebo n) (právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávní celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby), s výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách
 6. smlouvy, objednávky a faktury, které se týkají činnosti orgánů, jejich členů a organizačních složek státu uvedených v § 8 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. (Poslanecká sněmovna, Senát, Kancelář prezidenta republiky, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář veřejného ochránce práv), o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a činnosti správců jejich kapitol
 7. smlouvu uzavřenou na komoditní burze, na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, v dražbě nebo v aukci anebo jiným obdobným postupem, s nímž je spojen zvláštní způsob přechodu nebo převodu vlastnického práva
 8. smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je akciová společnost, jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, jde-li o akciovou společnost, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby
 9. smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší
 10. smlouvu, která je uzavřena s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckým výkonem
 11. smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a smlouvu o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které jsou uveřejňovány podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
 12. smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast

Ještě ani nestačila vypršet lhůta pro implementaci nové evropské směrnice NIS o síťové bezpečnosti a Evropou letos otřásly hned dvě vlny rozsáhlých kybernetických útoků, které zasáhly i kritickou informační infrastrukturu v celé řadě států. Oba měl na svědomí tzv. ransomware. O co jde a jak se proti němu bránit? Co to je ransomware Název ransomware pochází […]
Kybernetické útoky nedávno paralyzovaly britské zdravotnictví i celou řadu španělských podniků. Také Česko má s nimi neblahé zkušenosti. V minulosti se útočníci dostali třeba k e-mailům ministerstva zahraničních věcí či samotného premiéra. Jak si Česko stojí v oblasti kybernetické bezpečnosti, jsme se zeptali bezpečnostního analytika a prorektora vysoké školy CEVRO Institut Tomáše Pojara. Jak si podle vás stojí Česká […]
Průmysl 4.0 je novodobý fenomén, který přinese razantní změny ve fungování výrobních podniků. Ty jsou pro českou ekonomiku velice důležité. Elektronizace a automatizace mají proměnit kompletní plánování, řízení i každodenní chod výroby. Co to ale bude znamenat pro Česko a proč je pro Průmysl 4.0 klíčový fungující eGovernment? Co to je Průmysl 4.0 Průmysl 4.0, […]