On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

První požadavek občanů na nové služby

13.10.2016
Jedním z témat, jimž se bude naše Iniciativa věnovat, je problematika přístupu občanů k on-line službám. Jak píšeme na našich webových stránkách, snažíme se nejen propagovat ty existující a připravované, ale také umožnit občanům veřejně navrhovat služby nové – takové, které by podle nich mohly přinést zlepšení. I proto jsme tuto možnost zařadili mezi základní funkcionality naší webové aplikace.

Naším cílem je co nejvíce podpořit občanskou angažovanost a občanské aktivity s potenciálem zlepšit veřejnou správu a zejména další etapu její digitalizace. Kvalita  veřejného sektoru se totiž bez zpětné vazby od občanů nikdy nezvýší. Během pouhých týdnů provozu našich webových stránek poslali občané první návrhy na nové on-line služby, k jejichž realizaci odpovědné instituce z různých důvodů dosud nepřistoupily.

 
Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se nebojí vyjadřovat své názory, zapojují se do diskuze a posílají nám nejrůznější podněty.

Vzhledem k aktuálním krajským a senátním volbám není překvapením, že první opakovaně navrhovanou on-line službou je možnost volit elektronicky. Za Iniciativu 202020 se k tomuto požadavku připojujeme a zároveň považujeme za důležité vysvětlit, co nás k podpoře takového návrhu vede.

O zavedení elektronických voleb se na celém světě diskutuje již mnoho let. Ani u nás tomu nebylo a není jinak. Existují země, v nichž určitá forma elektronizace voleb úspěšně proběhla, jinde zase takovou možnost odmítají. Bohužel diskuze na toto téma velmi často probíhá tendenčně a bez dostatečného zhodnocení všech argumentů pro a proti. U nás se většinou zúží na hlavní argument proti elektronickým volbám: technologické a bezpečnostní problémy IT.  Lidé, kteří nejsou odborníky na IT a veřejnou správu, na ně bohužel stále slyší, přestože celospolečenský vývoj v návaznosti na vývoj technologický již podobné obavy dávno zcela rozptýlil. Přitom se vůbec neřeší skutečně zásadní a systémové otázky jako soulad s ústavním pořádkem, existující možnosti identifikace, autentizace a autorizace, výhody hybridního řešení, atd. Účastníci diskuzí o zavedení elektronických voleb tedy často nedisponují potřebnými informacemi, a i proto se obávají tento krok podpořit.

 
Co si vlastně pod pojmem elektronické volby představujeme?

Za prvé ze samotné podstaty i ústavních principů našeho právního řádu vyplývá, že elektronická forma voleb nikdy nemůže být jedinou možností. Vždy se musí jednat o hybridní řešení. Konkrétní volič musí mít právo vybrat si, zda chce volit elektronicky, či osobně ve volební místnosti. Volební právo je jedním z nejsilnějších a nejvýznamnějších osobních práv člověka, na to nezapomínejme. Někteří lidé si proto spojují volby s jistou slavnostní, výjimečnou atmosférou a své právo chtějí uplatnit právě osobní účastí a vhozením volebního lístku do volební urny. Jenomže jsou tu i tací, kteří tento aspekt voleb nevnímají a stejně jako u jiných činností by upřednostnili možnost využívat pro komunikaci se státem moderní technologie.

Za druhé by zájmem každého politika měla být co největší volební účast, nejvyšší možná transparentnost voleb a maximální průkaznost volebních výsledků. Proč vysoká účast? No přeci proto, aby síla každého získaného volebního mandátu byla vyjádřením svobodné volby co největšího počtu voličů a měla tak co největší zastupitelskou sílu. Ve zmiňovaném Estonsku díky elektronizaci procesu voleb postupně došlo k celkovému nárůstu počtu voličů. To by měl být, vzhledem k trvajícímu negativnímu trendu snižování volební účasti, jeden z prioritních cílů každého politika. A proč transparentnost průběhu voleb a průkaznost volebních výsledků? No proto, aby lidé věřili své politické reprezentaci, díky tomu měli zájem aktivně se podílet na veřejném životě a vnímali obec, město nebo kraj, v nichž žijí, i celou republiku jako svůj domov. Volič  může díky moderním technologiím získat mnohem větší důvěru ve výsledky voleb.

 
Dnešní technologie umožňují průkazný, bezpečný a transparentní přístup konkrétního člověka ke konkrétní on-line službě, elektronické volby nevyjímaje.

I banky už svým klientům poskytují jak peněžní, tak nepeněžní služby elektronicky. Stejně funguje digitální obchodování (přitom  jde o nemalé finanční prostředky a finanční operace s právními účinky), komunikace prostřednictvím informačního systému datových schránek, využívání CzechPOINT nebo třeba přístupy k referenčním údajům obsaženým v základních registrech. Argument o nemožnosti zajistit v digitálním světě bezchybnou a bezpečnou komunikaci je tedy zcela lichý.

Nejen komerční subjekty, ale i stát umí zajistit průkaznou a nezpochybnitelnou identifikaci (zjištění identity), autentizaci (ověření, že člověk je skutečně tím, za koho se vydává) a autorizaci (udělení oprávnění k určitým úkonům na základě identifikace a autentizace). Současné technologie dokážou, přes narůstající kybernetická rizika, garantovat i bezpečnou komunikaci mezi voličem a volebním systémem státu, což mimo jiné dokazuje i estonská zkušenost. Jen chtít.

Riziko bohužel ve většině případů představuje spíš selhání člověka než technologie. Stejné, ne-li větší riziko může tím pádem přinášet i tradiční podoba voleb postavená výhradně na lidech, na jejich schopnosti a odpovědnosti zajistit transparentní, průkazné a důvěryhodné výsledky.

Praxe prokázala, že elektronická forma znamená větší jistotu a umožňuje průkazně ověřit uplatnění práva či povinnosti vůči orgánům veřejné správy. Není důvod, aby tento praxí ověřený princip nebylo možné aplikovat i na volby. Zvýší důvěru k výsledkům voleb, tedy v politiku. Současný volič však možnost jakékoliv kontroly postrádá. Je odkázaný na státem vybudovaný systém a kvalitu lidí, kteří volby zajišťují.

Elektronické volby jsou vhodnou alternativou k tradiční formě voleb. Stát by je měl konečně uvést do praxe a rozšířit tak komfort svých občanů, kteří chtějí formou on-line komunikace se státem uplatnit svá ústavní práva.

Jsme připraveni aktivně se podílet na přípravě a zprovoznění on-line služby „eVolby“ a na odpovědné orgány tlačit, aby ji urychleně zprovoznily.

 

Za Inciativu 202020

Zdeněk Zajíček

prezident ICT Unie

   
Technické mapy obsahují důležité informace o tom, co přesně se na jednotlivých částech pozemků nachází – kde rostou stromy, kde jsou chodníky, kudy vedou rozvody elektřiny či kanalizace. Od 90. let minulého století se tyto mapy postupně digitalizují. Dodnes však neexistuje jednotná digitální technická mapa Česka. Jak je to u nás s technickými mapami, jaké jsou zde […]
Autor: Creative dock - Zonky times
V květnu minulého roku zřídila vláda pozici koordinátora digitální agendy České republiky. V současnosti je jím Ondřej Malý, který v minulosti působil jako člen Rady Českého telekomunikačního úřadu. Pro vládu připravuje celou řadu strategických podkladů, mimo jiné i zavedení tzv. digitální RIA (Regulatory Impact Assessment). Právě na digitální RIA i na situaci v oblasti eGovernmentu u nás […]
V Česku prý existuje přes 260 různých průkazů a osvědčení, které stát občanům vydává. Řadu z nich nosíme neustále při sobě, ve své peněžence, jiné máme povinnost na požádání ukázat – občanský průkaz, řidičský průkaz, průkaz pojištěnce, tramvajenka atd. Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie a zakladatel Iniciativy 202020, však říká, že dnes už zbytečně. Dávno bychom mohli […]