On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Proč si (ne)pořizovat datovou schránku a k čemu vlastně je

14.09.2016

Co je datová schránka

Datová schránka je prostředek zabezpečené a právně prokazatelné elektronické komunikace občanů, firem a dalších subjektů se státní a veřejnou správou. Datové schránky provozuje pro Ministerstvo vnitra České republiky Česká pošta a občané k nim mohou přistupovat prostřednictvím webového portálu https://www.mojedatovaschranka.cz

Datová schránka je, zjednodušeně řečeno, „e-mailová schránka pro komunikaci se státem,“ u které však z právního pohledu dochází k prokazatelnému doručování dokumentů (viz dále). Tím, že je z vaší datové schránky odeslána datová zpráva, má se z pohledu práva jednoznačně za to, že jste tuto zprávu odeslali vy. Na rozdíl od dopisu do vlastních rukou je zde navíc vždy prokazatelné, co, kdo a kdy ve zprávě posílal.

Datové zprávy posílané datovou schránkou musí být pouze v předepsaných formátech a po 90 dnech se automaticky mažou. Lze si však přikoupit placenou službu České pošty Datový trezor pro jejich delší uchování. Na rozdíl od e-mailu zde není prostor pro text zprávy. K dispozici je pouze předmět a možnost přiložit dokument v jednom ze schválených formátů (PDF, TXT, RTF, JPEG, XML, atd. – viz vyhláška 194/2009 Sb.). Místo e-mailové adresy se používá tzv. identifikátor datové schránky (adresář najdete zde). Na doručení zprávy do datové schránky můžete být zdarma upozorněni e-mailem, či za poplatek (3 Kč/1 SMS) i prostřednictvím SMS.

Datová schránka a její výhody

  • Datová schránka je k dispozici kdykoliv a odkudkoliv, kde máte připojení k internetu a prakticky z libovolného webového prohlížeče, klidně i z tabletu či mobilu.
  • K přístupu do datové schránky může její držitel zmocnit i někoho dalšího (tzv. pověřená osoba).
  • Úkony učiněné datovou schránkou vůči orgánu veřejné moci mají stejné právní účinky jako úkony učiněné písemně a podepsané. Pokud tak například odjedete v lednu na půl roku do Austrálie, můžete bez problémů podat daňové přiznání přes internet.
  • Datová schránka se užívá k identifikaci při komunikaci s některými elektronickými systémy orgánů veřejné moci (např. u ePortálu ČSSZ, přes který podávají OSVČ tzv. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ).

Jak získat datovou schránku

Právnickým osobám je datová schránka zřizována ze zákona automaticky. Podnikající fyzické osoby a občané mají možnosti si o zřízení datové schránky zažádat prostřednictvím libovolného Czech POINTu, tedy např. na libovolné poště či městském úřadu. Zřízení i provoz datové schránky je zdarma. Datovou schránku nelze zrušit, lze ji však na libovolném Czech POINTu nechat znepřístupnit (deaktivovat) a v případě potřeby kdykoliv opět zpřístupnit. Toto se samozřejmě netýká datových schránek zřízených ze zákona.

Datové schránky a doručování dle zákona

V okamžiku, kdy máte zřízenu datovou schránku, orgány veřejné moci s vámi ze zákona musí komunikovat prostřednictvím této datové schránky, pakliže je to technicky možné. Do datových schránek vám tak kromě jiného chodí samozřejmě i všechny rozsudky, pokuty od městských úřadů apod. Proto je dobré znát pravidla doručování do datových schránek z pohledu zákona.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k danému dokumentu (pověřená osoba toto oprávnění od držitele datové schránky mít nemusí). Nikoliv tedy okamžikem, kdy si danou zprávu otevřete.

Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozího odstavce ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty, vyjma případů, kdy to zákon vylučuje (např. platební rozkaz).

Datová schránka a její nevýhody

Nevýhod datových schránek je naprosté minimum. Pokud by někdo získal přístup k vašim přihlašovacím údajům, může si číst vaše datové zprávy, odesílat za vás datové zprávy a samozřejmě také ovlivnit lhůty týkající se doručování úředních a soudních rozhodnutí.

Pro podnikající fyzické osoby může být jistou nevýhodou i fakt, že od roku 2015 mají v případě, že jsou držitelem datové schránky, zákonnou povinnost podávat daňové přiznání i další dokumenty pro finanční správu (např. přihlášky k registraci k DPH, oznámení o změně údajů, hlášení, vyúčtování apod.) výlučně prostřednictvím datové schránky. Za nedodržení této povinnosti a např. podání daňového přiznání v písemné formě je udělována automaticky pokuta 2 000 Kč, ve výjimečných případech dokonce 50 000 Kč.

Blíží se nám termín podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob. To je už několik let možné podávat elektronicky. Držitelé datových schránek ho dokonce musejí podat touto cestou, za jiný způsob jim hrozí pokuta. Jak tedy na elektronické daňové přiznání? Elektronické podání je pro držitele datových schránek povinné Za jiné než elektronické podání daňového přiznání hrozí […]
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR byla jedna z prvních, které nabídly svým klientům, plátcům pojistného (zaměstnavatelům), zdravotnickým zařízením i smluvním partnerům možnost elektronické komunikace. Část pro pojištěnce nabízí řadu zajímavých funkcionalit, zejména pro OSVČ, i tzv. Kartu života, ke které má přístup zdravotnická záchranná služba. K čemu je E-komunikace Portál E-komunikace nabízí pro pojištěnce ZP […]
Státem zřízený Czech POINT funguje téměř deset let bez (pro zákazníka viditelných) problémů. Našel si své stálé klienty, což dokazuje skoro 17 milionů vydaných výpisů. Modro-bílý „piškot“ na dveřích úřadů a pošt je už běžnou součástí našeho života, a protože systém funguje, máme ho všichni za normální a obyčejnou součást komunikace s úřady. Jak se říká, […]