On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

PLÁNOVANÉ SLUŽBY

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

Evidence restaurátorů s povolením restaurovat kulturní památky

Evidence restaurátorů

Poskytovatel Ministerstvo kultury

Jednotný evidenční grantový a dotační IS

Systém řízení dotačních titulů poskytovaných MK

Poskytovatel Ministerstvo kultury

Czechiana

Umožní veřejnosti vyhledávat právnické osoby se sídlem v jiném členském státu EU

Poskytovatel Ministerstvo kultury

Napojení veřejných rejstříků na systém BRIS (Business Registers Interconnection Systém)

Umožní veřejnosti vyhledávat právnické osoby se sídlem v jiném členském státu EU

Poskytovatel Ministerstvo spravedlnosti

Umožnit bezhotovostní placení soudních poplatků včetně plateb platební kartou

Umožní účastníkům řízení zaplatit soudní poplatek bezprostředně po vyplnění podání soudu

Poskytovatel Ministerstvo spravedlnosti

Úplné elektronické podání

Bude vytvořen moderní portál pro podporu tvorby a odesílání elektronických podání organizačním složkám justice

Poskytovatel Ministerstvo spravedlnosti

Vzdálené nahlížení do elektronických spisů soudů

Umožní účastníkům soudních řízení nahlížet do soudních spisů vedených v elektronické podobě přes zabezpečený portál.

Poskytovatel Ministerstvo spravedlnosti

Nahlížení do spisu

Vzdálené nahlížení do spisů správních řízení vedených Úřadem

Poskytovatel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Informační systém pro karierní systém pedagogických pracovníků

Resortní informační systém s funkcí přihlášení se, průběhu a evidence karierního růstu pedagogických pracovníků

Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Agendový Informační systém SFŽP ČR

Zpracování formulářů žádosti o dotaci Národního programu Životní prostředí (NPŽP), administrace poplatkové agendy, výpočet, výměra poplatů

Poskytovatel Státní fond životního prostředí

Systém pro nahlížení do historických rejstříkových knih

Systém umožní nahlížení do historických rejstříkových knih průmyslových práv bez nutnosti návštěvy archivu a fyzické manipulace s originálními knihami.

Poskytovatel Úřad průmyslového vlastnictví

Vyhledávání ochranných známek podle obrázku

Systém pro vyhledání podobných ochranných známek na základě vloženého obrázku.

Poskytovatel Úřad průmyslového vlastnictví

Systém pro automatizované rešerše

Systém pro analýzu obsahu textu a jeho klasifikaci do Mezinárodního patentového třídění (MPT), na základě níž systém poskytne seznam dokumentů v daných třídách MPT.

Poskytovatel Úřad průmyslového vlastnictví

Elektronické podávání – webová aplikace

Elektronické podávání (registrovaní uživ.)/vyplňování (neregistrovaní uživ.)přihlášek průmyslových práv a následných žádostí

Poskytovatel Úřad průmyslového vlastnictví

Úplné elektronické podání ve smyslu eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu

Vytvoření podpůrných služeb samoobslužných míst pro úplné elektronické podání, elektronizace formulářů veřejné správy , implementace identifikace a autentizace ve smyslu eIDASv návaznosti na referenční údaje základních registrů s využitím funkcionality EgonServiceBus.

Poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

Evidence nových personalizovaných životních situací občanů

Personalizované situace by měly probíhat za podmínky portálového řešení

Poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nový portál MPSV s postupnou elektronizací formulářů

Služba bude umožňovat nejenom podání formulářů asistovanou službu, ale i plně elektronické

Poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

Elektronické tabulky pro výživné

k výpočtu dlužného výživného

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Interaktivní webový portál pro veřejnost

Sdílení dobré praxe a know-how, manulál v oblasti agend ÚMPOD s veřejností

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Rejstřík sociálního bydlení

Služba slouží jako rejstřík sociálních a dostupných dle zákona o sociálním bydlení, je rovněž napojená na agendové systémy MPSV a lze ověřovat obsazení sociálních a dostupných bytů.

Poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

IS – informačního systému pro periodické sledování vybraných sociálních jevů na republikové úrovni

Databáze sledovaných sociálních jevů, počtu sociálních služeb a přidělených dotací na soc. služby v rámci ČR, přehled školských a zdravotnických zařízení v ČR.

Poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

Elektronická aplikace pro podání žádosti o zápis do evidence poskytovatelů (dětských skupin)

Elektronická aplikace přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup umožňuje podat žádost o zápis do evidence poskytovatelů dětských skupin.

Poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

e-Podatelna

možnost zaslání podání elektronickou cestou

Poskytovtel Národní ústav pro vzdělávání

Informační systém pro karierní systém pedagogických pracovníků

Resortní informační systém s funkcí přihlášení se, průběhu a evidence karierního růstu pedagogických pracovníků

Národní institut pro další vzdělávání

Resortní informační systém

Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rejstřík sportovních organizacích, sportovců a sportovních zařízeních

Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních. Rejstřík je neveřejný; údaj o počtu sportovců a trenérů sdružených ve sportovní organizaci a seznam sportovních zařízení zapsaných v rejstříku je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Seznam výzkumných organizací

Služba umožňuje vyhledat subjekt splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovenou předpisy Evropské unie (nařízení EK č. 651/2014; Sdělení EK 2014/C 198/01)

Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Registr vysokých škol a akreditovaných studijních programů

Informace o vysokých školách, pobočkách zahraničních vysokých škol a akreditaovaných studijních programech

Poskytovatel Ministersvo školství, mládeže a tělovýchovy

Podatelna – Úplné elektronické podání

Úplné elektronické podání

Poskytovatel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úplné elektronické podání

Úplné elektronické podání

Poskytovatel Český telekomunikační úřad

Dodavatelský portál pro správu el. fakturace

Základní správa el. faktury bude zahrnovat interaktivní přípravu a odeslání elektronické faktury, formátovou validaci el. faktury dle validačních pravidel EU Standardu pro el. fakturaci, včetně důvěryhodného úložiště faktur.

Poskytovatel Ministerstvo financí

GATCA

"Elektronické služby Finanční správy ČR: Aplikační agendy vůči jiným státům - GATCA – automatická výměna informací (Globální standart OECD). Jedná se sběr a výměnu informací o finančních účtech nerezidentů."

Poskytovatel Generální finanční ředitelství

e-VDO

Evidence zpráv souvisejících s dopravou vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi ČR a členskými zeměmi EU a na národní úrovni (ČR-EU, EU-ČR,ČR-ČR)

Poskytovatel Celní správa České republiky

Inteligentní formulář pro podání žádosti o registraci k číslu EORI

Možnost podat žádost o registraci k číslu EORI pro účely celního řízení elektronicky

Poskytovatel Celní správa České republiky

e-Portál

e-Portál pro digitální služby e-governmentu

Poskytovatel Celní správa České republiky

Elektronické formuláře pro celní a daňové řízení

Elektronická podání pro vybrané agendy celního a daňového řízení

Poskytovatel Celní správa České republiky

On-line přístup pacienta k elektronickým receptům

Přehled o předepsaných lécích, možnost přístupu k vystaveným elektronickým receptům bez nutnosti návštěvy lékaře.

Poskytovatel Státní ústav pro kontrolu léčiv

Informování o osobních údajích

Předávání informací dle § 83 z.č. 283/2008

Poskytovatel Policie ČR

Úplné elektronické podání

Podání v trestním a správním řízení, informace o stavu řízení dle z.č. 200/1990, 40/2009, 141/1961

Poskytovatel Policie ČR

Předávání dat trestního řízení

Předávání dat z trestního řízení v zákonem stanovených případech(např. 435/2004, 234/2014, 412/2005) pro OVM

Poskytovatel Policie ČR

Předávání údajů o objektech v pátrání

Předávání údajů o objektech vedených v pátracích informačních systémech (včetně mezinárodních) podle z.č. 553/1991

Poskytovatel Policie ČR

Agendový Informační systém SFŽP ČR

Zpracování formulářů žádosti o dotaci Národního programu Životní prostředí (NPŽP), administrace poplatkové agendy, výpočet, výměra poplatů

Poskytovatel Státní fond životního prostředí

Prohlížení záznamů Nálezové databáze ochrany přírody o výskytu

Sledování stavu druhů je povinnost členských států ES v čl. 11 Směrnice Rady 92/43/EHS. Služba umožňuje prohlížet všechny záznamy z Nálezové databáze ochrany přírody vyjma náleů kroticky ohrožených a silně ohrožených druhů dle zákona č. 114 a druhů CR a EX dle červených seznamů.

Poskytovatel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR