On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Jak na informace z katastru nemovitostí?

23.03.2017

Katastr nemovitostí nabízí celou řadu možností, placených i bezplatných, jak se elektronickou cestou dostat k údajům, které shromažďuje. K dispozici je přístup jak pro odborníky, tak pro širokou veřejnost. Kudy a jak do něj můžete vstupovat?

Přístup pro veřejnost

Pravidla pro poskytování údajů z katastru nemovitostí se řídí vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí. Na problematiku lze nahlížet z několika úhlů pohledu – zda jsou údaje poskytovány za úplatu, nebo bezúplatně, zda jsou poskytovány prostřednictvím internetových aplikací (www aplikace a webové služby), jestli jsou výstupem zpracované sestavy, či se jedná o čistá data určená k dalšímu zpracování.

Široké a částečně i odborné veřejnosti je určena aplikace Nahlížení do KN dostupná na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Ta bezplatně poskytuje vybrané údaje z katastru nemovitostí týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí, dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice.

Prostřednictvím této aplikace se moderním způsobem naplňuje právo na nahlížení do katastru nemovitostí, definované katastrálním zákonem. Aplikaci lze využívat bez registrace a je určena výhradně interaktivní práci uživatelů. Data se aktualizují každých 20 minut. Vybrané výstupy lze přímo v aplikaci objednat a prostřednictvím integrované platební brány ihned uhradit. Po zaplacení jsou uživateli výstupy obratem doručeny elektronicky.

Je důležité zmínit, že takto získané výstupy mají charakter plnohodnotných veřejných listin opatřených elektronickou značkou. V současné době je měsíčně provedeno cca šest tisíc transakcí. V nahlížení se také zobrazují informace při probíhající obnově katastrálního operátu (souborné označení pro dokumentační materiály potřebné pro vedení a obnovu katastru nemovitostí ČR), a tak dotčení vlastníci či jiní oprávnění lidé nemusí cestovat na námitková řízení pro zjištění navrhovaného/nového stavu v katastru nemovitostí po obnově operátu.

Přístup pro odborníky

Pro odbornou veřejnost, státní správu a samosprávu je určena aplikace Dálkový přístup do KN (https://katastr.cuzk.cz/). Tato aplikace je určena pouze registrovaným uživatelům a umožňuje získat údaje z katastru nemovitostí ve formě výstupů, které jsou formálně i věcně shodné s výstupy vydávanými katastrálním úřadem. Výstupy z aplikace jsou zpoplatněny, ale určitým skupinám ze státní správy a samosprávy jsou údaje poskytovány bezúplatně.

Stejně jako v případě aplikace Nahlížení do KN, i tyto výstupy mají charakter plnohodnotných veřejných listin opatřených elektronickou značkou. Data se aktualizují každých 20 minut. Na rozdíl od aplikace Nahlížení do KN je Dálkový přístup do KN provozován jako aplikace s vysokou dostupností služeb. Také v tomto případě lze výstupy uhradit online prostřednictvím platební brány a po zaplacení jsou uživateli výstupy obratem doručeny elektronicky.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Další veřejně dostupnou aplikací je Návrh na vklad, který je dostupný na adrese https://nv.cuzk.cz/. Umožňuje vytvořit kompletní návrh na vklad tak, aby bylo navrhovateli v maximální míře usnadněno vyplnění formuláře, jenž je povinnou formou pro podání návrhu na vklad. Nezanedbatelným přínosem tohoto přístupu je, že vyplněné údaje z formuláře jsou automatizovaně přebírány do informačního systému katastru nemovitostí. To znamená jak časovou úsporu, tak eliminaci chyb vzniklých při přepisování údajů.

Sledování změn v katastru nemovitostí

Poslední představovanou aplikací je Služba sledování změn dostupná na adrese http://www.cuzk.cz/). Ta umožňuje zasílání informací osobám, které mají v katastru nemovitostí zapsáno právo k nemovitostem, nebo účastníkům řízení o takovém právu.

Služba registrované uživatele automaticky informuje o tom, že u sledované nemovitosti došlo ke změně v katastru nemovitostí. Mezi tyto změny patří i tzv. plomba, která se zapisuje do KN ihned po přijetí podání a odstraňuje se až po zápisu změny, jež nesmí být provedena dříve než po 20 dnech od vyznačení plomby. Informace lze zasílat e-mailem, SMS či garantovaně přes datovou schránku.

ČÚZK toho nabízí mnohem víc

V rámci správy katastru nemovitostí je dlouhodobě kladen velký důraz na možnosti elektronického přístupu k jeho údajům, ale i elektronického podání. Že je tato snaha úspěšná, lze doložit statistikou za rok 2016, kdy 50 % podání a 90 % všech požadavků na poskytnutí údajů se uskutečnilo elektronickou formou.

Výše uvedené klíčové aplikace tvoří jen část ze všech poskytovaných aplikací a služeb ze strany Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK), kterých je v současné době 36 a jejich počet se neustále zvyšuje. Resort ČÚZK je také jeden z největších přispěvatelů do Národního katalogu otevřených dat (viz http://www.mvcr.cz/clanek/otevrena-data.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d).

Zajímavosti z elektronického přístupu ke katastru nemovitostí

Aplikace Nahlížení do KN je jednou z nejvíce navštěvovaných aplikací státní správy, měsíčně se počet přístupů pohybuje kolem 2 milionů návštěv, kdy se jedná o 382 tisíc unikátních IP adres a celkem je přeneseno 5,7 TB dat. V roce 2015 bylo nezbytné zavést technické opatření (tzv. captcha) z důvodu vzrůstajícího nedovoleného automatizovaného vytěžování údajů. Toto nepopulární, ale nutné opatření bylo v roce 2017 nejprve zmírněno a následně zcela nahrazeno jinými technickými prostředky tak, aby byl v maximální míře zachován bezproblémový přístup veřejnosti k údajům KN.

Od 1. 1. 2016 lze přes Dálkový přístup do KN poskytovat i dokumenty ze sbírky listin. Během prvního roku bylo pomocí této aplikace staženo více než 375 tisíc dokumentů. V digitální části sbírky listin je k dispozici téměř 8 000 000 dokumentů (kompletně jsou dostupné všechny dokumenty z let 2014, 2015 a 2016). V případě, že listina není naskenována, lze o ni požádat prostřednictvím objednávkového formuláře. Za první rok bylo takových požadavků vyřízeno více než 12 tisíc. Tímto postupem má žadatel listinu zpřístupněnou v digitální formě do 2 dnů. Součástí aplikace Dálkový přístup do KN je i rozhraní webových služeb, které využívají zejména větší uživatelé, jako je např. CzechPOINT, exekutoři, banky. Za rok 2016 bylo vytvořeno 11 milionů výstupů, kdy nejčastějším z nich byl výpis z katastru nemovitostí v počtu cca 6,5 milionu výstupů. Celkem bylo prostřednictvím webových služeb provedeno 71 % všech výstupů z této aplikace.

U aplikace Návrh na vklad dosahuje měsíční počet přístupů přes rozhraní webových služeb okolo 58 000 návštěv, 20 000 unikátních IP adres a celkem je přeneseno 291 GB dat. Za rok 2016 bylo takto vytvořeno 800 000 návrhů na vklad.

Službu sledování změn využívá již přes 30 000 uživatelů a měsíčně je odesláno průměrně 44 000 notifikačních událostí. Služba je do 20 nemovitostí, mimo zřizovací poplatek 200 Kč, poskytována zdarma, žádat o ni lze na každém katastrálním pracovišti či online.

Ještě ani nestačila vypršet lhůta pro implementaci nové evropské směrnice NIS o síťové bezpečnosti a Evropou letos otřásly hned dvě vlny rozsáhlých kybernetických útoků, které zasáhly i kritickou informační infrastrukturu v celé řadě států. Oba měl na svědomí tzv. ransomware. O co jde a jak se proti němu bránit? Co to je ransomware Název ransomware pochází […]
Kybernetické útoky nedávno paralyzovaly britské zdravotnictví i celou řadu španělských podniků. Také Česko má s nimi neblahé zkušenosti. V minulosti se útočníci dostali třeba k e-mailům ministerstva zahraničních věcí či samotného premiéra. Jak si Česko stojí v oblasti kybernetické bezpečnosti, jsme se zeptali bezpečnostního analytika a prorektora vysoké školy CEVRO Institut Tomáše Pojara. Jak si podle vás stojí Česká […]
Průmysl 4.0 je novodobý fenomén, který přinese razantní změny ve fungování výrobních podniků. Ty jsou pro českou ekonomiku velice důležité. Elektronizace a automatizace mají proměnit kompletní plánování, řízení i každodenní chod výroby. Co to ale bude znamenat pro Česko a proč je pro Průmysl 4.0 klíčový fungující eGovernment? Co to je Průmysl 4.0 Průmysl 4.0, […]