On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Informace jako věc veřejná – veřejné registry a rejstříky

27.10.2016
 

Informace o vás samotných

Informace o vás samotných spravuje zejména systém tzv. Základních registrů  (hlavně Registr obyvatel a Registr osob) a pak rejstříky, z nichž některé jsou i veřejně přístupné. Údaje v Základních registrech občanům přístupné nejsou. Používají je úřady a všechny přístupy i zápisy pečlivě evidují. Má-li občan zřízenou datovou schránku, jednou ročně obdrží jejím prostřednictvím výpis o všech přístupech ke svým údajům. K informacím z navázaných rejstříků pak už volný přístup má, a to buď prostřednictvím CzechPOINTu, kde bývá výpis k dostání za správní poplatek obvykle ve výši 50 či 100 Kč, nebo kdykoliv a odkudkoliv zdarma přes on-line datovou schránku, pokud si ji zařídil. To se týká:
 • Výpisu z Rejstříku trestů (dostupný přes CzechPOINT@home zde)
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče (dostupný přes CzechPOINT@home zde)
U některých veřejně dostupných rejstříků lze získat dva druhy výpisů – informativní, prostřednictvím webového přístupu k dané službě, anebo právně závazný, prostřednictvím CzechPOINTu či služby CzechPOINT@home.
 • Výpis ze Živnostenského rejstříku MPO ČR (rzp.cz nebo závazný přes CzechPOINT@home zde)
 • Výpis z Veřejného rejstříku MS ČR (justice.cz nebo závazný přes CzechPOINT@home zde)
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku MS ČR (justice.cz nebo závazný přes CzechPOINT@home zde)

Informace o budovách a pozemcích

Informace o všech budovách a pozemcích eviduje Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, který patří mezi tzv. Základní registry. Veřejný dálkový přístup k datům z něj naleznete na adrese vdp.cuzk.cz. Je úzce provázán s informačním systémem územní identifikace a informačním systémem katastru nemovitostí ČR spravovaných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Právě katastr nemovitostí je volně přístupný veřejnosti. Právně závazný výpis z něj lze získat buď přes Czech POINT, nebo přes aplikaci Dálkový přístup k údajům v KN ČR. V obou případech jde o zpoplatněnou službu. Veřejnost se sice může jednoduše dostat k bezplatnému informativnímu výpisu na webových stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz, avšak nenajde zde všechny dokumenty uložené v katastru. Vedle toho mají Češi k dispozici dokonce několik bezplatných mobilních aplikací zpřístupňujících údaje o nemovitostech, a to i formou interaktivních map. Tak velký komfort není ve světě vůbec obvyklý. Existuje také registr obsahující všechny platné adresy v ČR. Spravuje ho MV ČR a najdete ho na adrese aplikace.mvcr.cz/adresy/.

Informace o podnikatelských subjektech

V informacích o podnikatelských subjektech je český eGovernment nejúplnější a ve světě dlouhodobě a opakovaně oceňovaný. Zdarma a on-line se o nich lze dozvědět prakticky vše. Slouží k tomu více než desítka nejrůznějších registrů a rejstříků:
 • Administrativní registr ekonomických subjektů MF ČR tvoří jakousi hlavní bránu pro přístup ke všem údajům. Sám o sobě neobsahuje téměř žádné informace, klíčové však je, že vyhledá daný subjekt ve 13 dalších rejstřících 8 ministerstev a 3 úřadů. Najdete ho na adrese mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz.
 • Výpis ze Živnostenského rejstříku MPO ČR (rzp.cz, přes ARES nebo závazný přes CzechPOINT@home zde)
 • Výpis z Veřejného rejstříku MS ČR (justice.cz, přes ARES nebo závazný přes CzechPOINT@home zde)
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku MS ČR (justice.cz, přes ARES nebo závazný přes CzechPOINT@home zde)
 • Výpis z Rejstříku trestů právnických osob MS ČR (dostupný přes CzechPOINT@home zde)
 • Registr plátců DPH (dostupný na mfcr.cz nebo přes ARES)
 • Centrální evidence dotací z rozpočtu MF ČR (dostupný na mfcr.cz nebo přes ARES)
 • Registr ekonomických subjektů ČSÚ (dostupný na czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu nebo přes ARES)
 • Evidence zemědělského podnikatele MZ ČR (dostupný na cz/public/app/SZR/EZP nebo přes ARES)
 • Informační systém Občanských sdružení a spolků MMR ČR (dostupný přes ARES)
 • Registr plátců spotřebních a ekologických daní Celní správy ČR (dostupný na mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/platci-sd nebo přes ARES)
 • Informační systém pojišťovacích zprostředkovatelů ČNB (dostupný na cnb.cz nebo přes ARES)
 • Seznam politických stran a hnutí MV ČR (dostupný na mvcr.cz/aplikace-seznam-politickych-stran-a-hnuti.aspx nebo přes ARES)

Informace o státu

Zejména v posledních letech se klade velký důraz na veřejný přístup k informacím, které sdružuje stát sám o sobě. K nejsledovanějším oblastem patří zaprvé nakládání s veřejnými penězi:
 • Registr smluv (dostupný na gov.cz)
 • Informační systém o veřejných zakázkách MMR ČR (isvz.cz, závazný výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů přes CzechPOINT@home zde)
 • Centrální evidence dotací z rozpočtu MF ČR (dostupný na mfcr.cz nebo přes ARES)
A zadruhé občanská vybavenost: Zájmu se také těší například ochrana životního prostředí:
 • Ústřední seznam ochrany přírody (dostupný na nature.cz)
 • Integrovaný registr znečišťování MZ ČR (dostupný na irz.cz)
Samostatnou kapitolou sahající až na úroveň krajů a obcí pak je práce s tzv. otevřenými daty, jimž se věnujeme v samostatném článku.
Blíží se nám termín podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob. To je už několik let možné podávat elektronicky. Držitelé datových schránek ho dokonce musejí podat touto cestou, za jiný způsob jim hrozí pokuta. Jak tedy na elektronické daňové přiznání? Elektronické podání je pro držitele datových schránek povinné Za jiné než elektronické podání daňového přiznání hrozí […]
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR byla jedna z prvních, které nabídly svým klientům, plátcům pojistného (zaměstnavatelům), zdravotnickým zařízením i smluvním partnerům možnost elektronické komunikace. Část pro pojištěnce nabízí řadu zajímavých funkcionalit, zejména pro OSVČ, i tzv. Kartu života, ke které má přístup zdravotnická záchranná služba. K čemu je E-komunikace Portál E-komunikace nabízí pro pojištěnce ZP […]
Státem zřízený Czech POINT funguje téměř deset let bez (pro zákazníka viditelných) problémů. Našel si své stálé klienty, což dokazuje skoro 17 milionů vydaných výpisů. Modro-bílý „piškot“ na dveřích úřadů a pošt je už běžnou součástí našeho života, a protože systém funguje, máme ho všichni za normální a obyčejnou součást komunikace s úřady. Jak se říká, […]