On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Co jsou základní registry a k čemu slouží

14.09.2016

K čemu jsou základní registry

Základní registry spadají pod nově zřízenou Správu základních registrů, která byla zřízena zákonem č. 111/2009 Sb. Jsou celkem čtyři – Registr občanů, Registr osob, Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a Registr práv a povinností. V ostrém provozu jsou od 1. července 2012. Úkolem základních registrů je zajistit bezpečnou elektronickou výměnu dat mezi jednotlivými orgány veřejné moci a evidenci přístupu k těmto údajům. Díky základním registrům se od 1. července 2012 výrazně zjednodušila výměna dat mezi úřady a tím také odpadla občanům některá administrativní zátěž – např. změna trvalého pobytu. Tu nyní stačí nahlásit jen na obecním úřadě, a ČÚZK, finanční úřad, živnostenský úřad si data aktualizují z Registru obyvatel automaticky. Bohužel však stále existuje povinnost nahlásit na novém obecním úřadu změnu bydliště (kvůli změně řidičského průkazu), nahlásit tuto změnu do registru vozidel (kvůli změně technického průkazu), a v některých případech také informovat úřad práce (kvůli výplatě podpory v nezaměstnanosti) a ČSSZ (kvůli výplatě důchodů).

Data v registrech a bezpečnost

Nad čtyřmi základními registry je z technických a bezpečnostních důvodů vybudován Informační systém základních registrů, který odděluje a zprostředkovává data z jednotlivých registrů jednotlivým informačním systémům příslušných úřadů. Ten je propojen ještě s ORG – převodníkem, což je systém, který generuje nejrůznější administrativní identifikátory, včetně zdrojových identifikátorů fyzických osob, které v sobě na rozdíl od RČ nenesou žádnou informaci. ORG – převodník zde tedy plní roli bezpečnostního prvku pro ochranu osobních údajů.   1recovered Jakýkoliv přístup do Registru obyvatel a Registru osob (viz dále) je navíc pečlivě zaznamenáván a občan/podnikající fyzická osoba/právnická osoba je formou výpisu doručovaného do datové schránky jednou ročně informován o všech přístupech k jeho údajům. Tento výpis obsahuje informace o tom, kdy, jakou institucí a za jakým účelem byl přístup realizován.

Co všechno najdete v základních registrech

Registr obyvatel Registr obyvatel má na starosti Ministerstvo vnitra ČR. Jsou v něm evidovány údaje všech státních občanů ČR, cizinců s povolením k trvalému pobytu, občanů jiných členských států EU s přechodnou dobou pobytu delší než 90 dnů, cizinců s uděleným azylem i dalších osob dle zákona (např. zahraničních studentů). V Registru obyvatel se nachází o každém z těchto lidí následující údaje:
 • jméno a příjmení,
 • adresu místa pobytu a event. adresa pro doručování písemností
 • datum, místo a okres narození i event. úmrtí
 • státní občanství (všechna, pokud jich má osoba uděleno víc)
 • čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů (občanský průkaz a cestovní pas)
 • záznam o zřízení datové schránky a její identifikátor
Do Registru obyvatel mají právo přistupovat pouze: matriční úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, ohlašovny, Policie ČR a Ministerstvo vnitra ČR. Registr je propojený se systémy pro evidenci obyvatel, evidenci cizinců, evidenci občanských průkazů, evidenci cestovních dokladů a informačním systémem datových schránek. Registr osob Registr osob má na starosti Český statistický úřad. Slouží k evidenci právnických osob, organizačních složek právnických osob, organizačních složek státu, podnikajících fyzických osob, zahraničních osob a organizačních složek zahraničních osob, organizací s mezinárodním prvkem a orgánů veřejné moci. V Registru osob se o každém takovém subjektu nacházejí následující údaje:
 • Název osoby, případně jméno a příjmení, jde-li o osobu vedenou v Registru obyvatel
 • Datum vzniku/zápisu a datum zániku/výmazu z evidence
 • Právní forma podle číselníků ČSÚ
 • Záznam o zřízení datové schránky a její identifikátor
 • Statutární orgán s odkazem na Registr obyvatel, případně její údaje, není-li v Registru obyvatel vedena (typicky cizinci bez trvalého pobytu v ČR)
 • Právní stav
 • Adresa sídla nebo místa podnikání, adresa provozovny a adresa statutárního orgánu s odkazem na RÚIAN
 • Datum zahájení a ukončení provozování činnosti v provozovně
S ohledem na to, že Registr osob v sobě shromažďuje údaje o všech právnických osobách i podnikajících fyzických osobách, je úřadů, které od něj mohou přistupovat, velké množství. Od obecních úřadů, přes ministerstva spravedlnosti, práce a sociálních věcí, zemědělství, životního prostředí a kultury až třeba po ČNB, RRTV, Státní veterinární správu či Úřad pro civilní letectví. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) RÚIAN má na starosti Český úřad zeměměřičský a katastrální. Tento systém slouží k evidenci základních územních prvků – pozemcích v podobě parcel, nemovitostech, stavebních územích, stavebních objektech, katastrálních územích, včetně adres s čísly popisnými a orientačními, a informací o městských částech, územích obcí, okresech, krajích, správních obvodech obcí s rozšířenou působností až po informacích o celkovém území českého státu. Registr práv a povinností Registr práv a povinností má na starosti Ministerstvo vnitra ČR. Tento základní registr nahradil Územně identifikační registr adres a částečně Katastr nemovitostí. Obsahuje referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci, mj. oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům, informace o změnách provedených v těchto údajích apod. Jedná se tedy o klíčový systém z pohledu bezpečnosti údajů v ostatních registrech. Je jakousi garancí bezpečné správy dat občanů a subjektů vedených v jednotlivých registrech.
Ještě ani nestačila vypršet lhůta pro implementaci nové evropské směrnice NIS o síťové bezpečnosti a Evropou letos otřásly hned dvě vlny rozsáhlých kybernetických útoků, které zasáhly i kritickou informační infrastrukturu v celé řadě států. Oba měl na svědomí tzv. ransomware. O co jde a jak se proti němu bránit? Co to je ransomware Název ransomware pochází […]
Kybernetické útoky nedávno paralyzovaly britské zdravotnictví i celou řadu španělských podniků. Také Česko má s nimi neblahé zkušenosti. V minulosti se útočníci dostali třeba k e-mailům ministerstva zahraničních věcí či samotného premiéra. Jak si Česko stojí v oblasti kybernetické bezpečnosti, jsme se zeptali bezpečnostního analytika a prorektora vysoké školy CEVRO Institut Tomáše Pojara. Jak si podle vás stojí Česká […]
Průmysl 4.0 je novodobý fenomén, který přinese razantní změny ve fungování výrobních podniků. Ty jsou pro českou ekonomiku velice důležité. Elektronizace a automatizace mají proměnit kompletní plánování, řízení i každodenní chod výroby. Co to ale bude znamenat pro Česko a proč je pro Průmysl 4.0 klíčový fungující eGovernment? Co to je Průmysl 4.0 Průmysl 4.0, […]