On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Co jsou základní registry a k čemu slouží

14.09.2016

K čemu jsou základní registry

Základní registry spadají pod nově zřízenou Správu základních registrů, která byla zřízena zákonem č. 111/2009 Sb. Jsou celkem čtyři – Registr občanů, Registr osob, Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a Registr práv a povinností. V ostrém provozu jsou od 1. července 2012. Úkolem základních registrů je zajistit bezpečnou elektronickou výměnu dat mezi jednotlivými orgány veřejné moci a evidenci přístupu k těmto údajům. Díky základním registrům se od 1. července 2012 výrazně zjednodušila výměna dat mezi úřady a tím také odpadla občanům některá administrativní zátěž – např. změna trvalého pobytu. Tu nyní stačí nahlásit jen na obecním úřadě, a ČÚZK, finanční úřad, živnostenský úřad si data aktualizují z Registru obyvatel automaticky. Bohužel však stále existuje povinnost nahlásit na novém obecním úřadu změnu bydliště (kvůli změně řidičského průkazu), nahlásit tuto změnu do registru vozidel (kvůli změně technického průkazu), a v některých případech také informovat úřad práce (kvůli výplatě podpory v nezaměstnanosti) a ČSSZ (kvůli výplatě důchodů).

Data v registrech a bezpečnost

Nad čtyřmi základními registry je z technických a bezpečnostních důvodů vybudován Informační systém základních registrů, který odděluje a zprostředkovává data z jednotlivých registrů jednotlivým informačním systémům příslušných úřadů. Ten je propojen ještě s ORG – převodníkem, což je systém, který generuje nejrůznější administrativní identifikátory, včetně zdrojových identifikátorů fyzických osob, které v sobě na rozdíl od RČ nenesou žádnou informaci. ORG – převodník zde tedy plní roli bezpečnostního prvku pro ochranu osobních údajů.   1recovered Jakýkoliv přístup do Registru obyvatel a Registru osob (viz dále) je navíc pečlivě zaznamenáván a občan/podnikající fyzická osoba/právnická osoba je formou výpisu doručovaného do datové schránky jednou ročně informován o všech přístupech k jeho údajům. Tento výpis obsahuje informace o tom, kdy, jakou institucí a za jakým účelem byl přístup realizován.

Co všechno najdete v základních registrech

Registr obyvatel Registr obyvatel má na starosti Ministerstvo vnitra ČR. Jsou v něm evidovány údaje všech státních občanů ČR, cizinců s povolením k trvalému pobytu, občanů jiných členských států EU s přechodnou dobou pobytu delší než 90 dnů, cizinců s uděleným azylem i dalších osob dle zákona (např. zahraničních studentů). V Registru obyvatel se nachází o každém z těchto lidí následující údaje:
 • jméno a příjmení,
 • adresu místa pobytu a event. adresa pro doručování písemností
 • datum, místo a okres narození i event. úmrtí
 • státní občanství (všechna, pokud jich má osoba uděleno víc)
 • čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů (občanský průkaz a cestovní pas)
 • záznam o zřízení datové schránky a její identifikátor
Do Registru obyvatel mají právo přistupovat pouze: matriční úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, ohlašovny, Policie ČR a Ministerstvo vnitra ČR. Registr je propojený se systémy pro evidenci obyvatel, evidenci cizinců, evidenci občanských průkazů, evidenci cestovních dokladů a informačním systémem datových schránek. Registr osob Registr osob má na starosti Český statistický úřad. Slouží k evidenci právnických osob, organizačních složek právnických osob, organizačních složek státu, podnikajících fyzických osob, zahraničních osob a organizačních složek zahraničních osob, organizací s mezinárodním prvkem a orgánů veřejné moci. V Registru osob se o každém takovém subjektu nacházejí následující údaje:
 • Název osoby, případně jméno a příjmení, jde-li o osobu vedenou v Registru obyvatel
 • Datum vzniku/zápisu a datum zániku/výmazu z evidence
 • Právní forma podle číselníků ČSÚ
 • Záznam o zřízení datové schránky a její identifikátor
 • Statutární orgán s odkazem na Registr obyvatel, případně její údaje, není-li v Registru obyvatel vedena (typicky cizinci bez trvalého pobytu v ČR)
 • Právní stav
 • Adresa sídla nebo místa podnikání, adresa provozovny a adresa statutárního orgánu s odkazem na RÚIAN
 • Datum zahájení a ukončení provozování činnosti v provozovně
S ohledem na to, že Registr osob v sobě shromažďuje údaje o všech právnických osobách i podnikajících fyzických osobách, je úřadů, které od něj mohou přistupovat, velké množství. Od obecních úřadů, přes ministerstva spravedlnosti, práce a sociálních věcí, zemědělství, životního prostředí a kultury až třeba po ČNB, RRTV, Státní veterinární správu či Úřad pro civilní letectví. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) RÚIAN má na starosti Český úřad zeměměřičský a katastrální. Tento systém slouží k evidenci základních územních prvků – pozemcích v podobě parcel, nemovitostech, stavebních územích, stavebních objektech, katastrálních územích, včetně adres s čísly popisnými a orientačními, a informací o městských částech, územích obcí, okresech, krajích, správních obvodech obcí s rozšířenou působností až po informacích o celkovém území českého státu. Registr práv a povinností Registr práv a povinností má na starosti Ministerstvo vnitra ČR. Tento základní registr nahradil Územně identifikační registr adres a částečně Katastr nemovitostí. Obsahuje referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci, mj. oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům, informace o změnách provedených v těchto údajích apod. Jedná se tedy o klíčový systém z pohledu bezpečnosti údajů v ostatních registrech. Je jakousi garancí bezpečné správy dat občanů a subjektů vedených v jednotlivých registrech.
Blíží se nám termín podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob. To je už několik let možné podávat elektronicky. Držitelé datových schránek ho dokonce musejí podat touto cestou, za jiný způsob jim hrozí pokuta. Jak tedy na elektronické daňové přiznání? Elektronické podání je pro držitele datových schránek povinné Za jiné než elektronické podání daňového přiznání hrozí […]
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR byla jedna z prvních, které nabídly svým klientům, plátcům pojistného (zaměstnavatelům), zdravotnickým zařízením i smluvním partnerům možnost elektronické komunikace. Část pro pojištěnce nabízí řadu zajímavých funkcionalit, zejména pro OSVČ, i tzv. Kartu života, ke které má přístup zdravotnická záchranná služba. K čemu je E-komunikace Portál E-komunikace nabízí pro pojištěnce ZP […]
Státem zřízený Czech POINT funguje téměř deset let bez (pro zákazníka viditelných) problémů. Našel si své stálé klienty, což dokazuje skoro 17 milionů vydaných výpisů. Modro-bílý „piškot“ na dveřích úřadů a pošt je už běžnou součástí našeho života, a protože systém funguje, máme ho všichni za normální a obyčejnou součást komunikace s úřady. Jak se říká, […]